Ministerstwo Finansów ogłasza wstępne zestawienie budżetu na rok budżetowy 2024, w którym wydatki szacowane są na 1251 mld riali, a dochody na 1172 mld riali.

Ministerstwo Finansów ogłosiło dziś wstępne sprawozdanie z budżetu na rok budżetowy 2024, spodziewając się, że łączne wydatki wyniosą ok. 1251 mld riali, a łączne dochody ok. 1172 mld riali. Szacuje się także, że odnotowany zostanie ograniczony deficyt na poziomie około 1,9% produktu krajowego brutto, przy kontynuacji prac nad podniesieniem efektywności i efektywności wydatków Kontrola finansowa, stabilność finansów publicznych, wdrażanie reform gospodarczych i finansowych, realizacja celów Saudyjskiej Wizji 2030, jej programów, inicjatyw i głównych projektów oraz kontynuację prac nad podniesieniem poziomu usług świadczonych obywatelom i mieszkańcom, a także zwiększenie wzrostu inwestycji lokalnych poprzez wzmocnienie pozycji i zakwalifikowanie sektora prywatnego w celu objęcia nim wszystkich regionów Królestwa. Wstępne oświadczenie dotyczące budżetu na rok budżetowy 2024 odzwierciedla proaktywne reformy strukturalne i finansowe podjęte przez Królestwo w celu zwiększenia zdolności swojej gospodarki do stawienia czoła wyzwaniom i zmianom gospodarczym, co wyraźnie widać w pozytywnych wynikach wskaźników gospodarczych, które zaowocowało kontynuacją osiągania wskaźników wzrostu produktu krajowego brutto, poprawą wyników sektora innego niż naftowy oraz zwiększeniem liczby… Pracowników, a także dalszym wspieraniem systemu zabezpieczenia społecznego i osiągnięciem celów stabilności finansowej programu oraz ukierunkowanie wydatków ekspansywnych na przyspieszenie realizacji głównych programów i projektów oraz strategii sektorowych i regionalnych, w sposób przyczyniający się do wzrostu produktu krajowego, przyciągania inwestycji i pobudzania aktywności gospodarczej, przy jednoczesnej kontynuacji prac nad rozwojem królestwa wyniki finansów publicznych.Poprzez zwiększenie przestrzeni finansowej i budowanie rezerw rządowych, co zwiększa zdolność gospodarki Królestwa do stawienia czoła globalnym kryzysom finansowym, utrzymuje zrównoważony poziom długu publicznego i pozwala przezwyciężyć mogące pojawić się w przyszłości wyzwania dla struktury finansów publicznych lub wpłynąć na rozwój działalności gospodarczej i pracy.Wzmocnienie kapitału funduszy krajowych. Minister finansów Mohammed bin Abdullah Al-Jadaan potwierdził, że rząd będzie kontynuował proces reform strukturalnych w aspekcie finansowym i gospodarczym w celu rozwoju i dywersyfikacji gospodarki oraz podniesienia stóp zrównoważonego wzrostu gospodarczego przy jednoczesnym zachowaniu stabilności finansowej, poprzez kontynuację wdrażania programów i projektów Saudi Vision 2030, a także uruchamianie wielu inicjatyw i strategii, które przyczyniają się do rozwoju obiecujących sektorów gospodarki, zwiększania atrakcyjności inwestycyjnej, stymulowania przemysłu oraz zwiększania odsetka treści lokalnych i saudyjskiego eksportu innych niż ropa naftowa . Podkreślił skuteczną i ważną rolę Funduszu Inwestycji Publicznych i funduszy rozwojowych, oprócz kontynuacji wdrażania reform strukturalnych, które w średnim okresie stymulują wzrost produktu krajowego działalności niezwiązanej z ropą naftową w wysokim i zrównoważonym tempie. Dodał, że proces analizy zagrożeń finansowych i gospodarczych stojących przed gospodarką Królestwa jest istotnym elementem zrozumienia obecnej sytuacji, ponieważ przyczynia się do przyjęcia skutecznych polityk i strategii radzenia sobie z tymi zagrożeniami. Al-Jadaan wyjaśnił, że pomimo lęków i kryzysów, których doświadcza świat oraz towarzyszących im wyzwań i ich wpływu na spowolnienie gospodarki światowej wynikające ze skutków pandemii Covid-19 oraz napięć geopolitycznych, które negatywnie wpłynęły na globalne łańcuchy dostaw , gospodarka królestwa ma solidną sytuację finansową, a przestrzeń finansowa wynosi: Istnieją silne rezerwy rządowe i zrównoważony poziom długu publicznego, który może zapobiec kryzysom, które mogą wystąpić w przyszłości, a także elastyczny charakter dodatkowych wydatków, co przyczynia się do kontrolowanie poziomu wydatków w średnim okresie poprzez możliwość wydłużenia okresu realizacji projektów i strategii. Podkreślił, że wynika to z wielu reform strukturalnych oraz strategii sektorowych i regionalnych w ramach Saudi Vision 2030, podkreślając, że rząd przywiązuje dużą wagę do wzmocnienia systemu wsparcia i ochrony socjalnej, aby chronić obywateli przed lokalnymi i globalnymi konsekwencjami. Podkreślił, że pozytywne oczekiwania dotyczące gospodarki Arabii Saudyjskiej na rok 2024 n.e. stanowią przedłużenie pozytywnego rozwoju jej rzeczywistych wyników od początku roku 2021 r., jak wynika z szacunków stóp wzrostu gospodarczego na rok 2024 r. i średnioterminowe zostały zrewidowane i wstępne szacunki na rok 2024 AD wskazują na wzrost realnego produktu krajowego brutto o 4,4%, wspierany wzrostem produktu krajowego.W przypadku działalności niezwiązanej z ropą naftową, przy założeniu, że sektor prywatny będzie kontynuował przewodzić wzrostowi gospodarczemu, przyczyniać się do zwiększania możliwości biznesowych i tworzenia miejsc pracy na rynku pracy, a także poprawiać bilans handlowy oraz kontynuować wdrażanie programów i inicjatyw mających na celu realizację saudyjskiej wizji 2030, strategii sektorowych i regionalnych oraz głównych projektów rozwojowych, oraz osiągnięcie poziomu działalności gospodarczej Dodatni wzrost w roku 2024 i w perspektywie średnioterminowej. Minister Finansów wyjaśnił, że oczekuje się, że zauważalne i oczekiwane ożywienie gospodarki Królestwa doprowadzi w średnim okresie do pozytywnego rozwoju sytuacji po stronie dochodów, zauważając, że ożywienie to odzwierciedla skuteczność reform gospodarczych podjętych przez rząd w ramach program stabilności finansowej, który koncentruje się na rozwoju procesu średniookresowego planowania finansowego, którego celem jest utrzymanie i stabilizacja sytuacji finansów publicznych przy jednoczesnym utrzymaniu tempa wzrostu gospodarczego, poprzez dywersyfikację źródeł dochodów, podniesienie efektywności wydatków i stymulowanie wzrostu sektora prywatnego. Al-Jadaan wskazał, że oczekuje się, że całkowite dochody w roku 2024 wyniosą około 1172 miliardów riali, osiągając około 1259 miliardów riali w 2026 roku, podczas gdy łączne wydatki szacuje się na około 1251 miliardów riali w roku budżetowym 2024, osiągając około 1368 miliardów riali w roku budżetowym 2026. Wskazując, że w świetle powyższego rozwoju sytuacji oraz w związku z kontynuacją procesu reform gospodarczych i finansowych oraz przyjęciem polityk finansowych przyczyniających się do osiągnięcia stabilności i trwałości budżetu państwa na rok budżetowy 2024, oczekuje się, że w budżecie na 2024 r. odnotowane zostaną ograniczone deficyty na poziomie około 1,9% produktu krajowego brutto. Wyjaśnił także, że rząd pracuje nad kontynuacją zaciągania kredytów zgodnie z zatwierdzonym rocznym planem zadłużenia w celu sfinansowania przewidywanego deficytu budżetowego i spłaty kapitału należnego w 2024 r., a także szuka dostępnych na warunkach rynkowych możliwości wdrożenia dodatkowych działalność finansowa w celu spłaty należności głównych na najbliższe lata oraz finansowania części projektów Strategia i wykorzystanie szans rynkowych w celu wdrożenia alternatywnych operacji finansowania rządowego, które zwiększą wzrost gospodarczy, takich jak finansowanie projektów kapitałowych i infrastruktury, w celu dywersyfikacji kanałów finansowania w celu utrzymania efektywności rynków i zwiększenia ich głębokości. Oczekuje się, że wielkość portfela długu publicznego wzrośnie w wyniku ekspansji wydatków w celu przyspieszenia tempa realizacji niektórych programów i projektów przynoszących korzyści gospodarcze i społeczne, które mogą osiągnąć cele Saudyjskiej Wizji 2030. Ministerstwo ds. Finanse wydają wstępne sprawozdanie z budżetu ogólnego państwa na rok budżetowy 2024 AD, jako jeden z elementów polityki rządu w zakresie opracowania metodologii sporządzania budżetu ogólnego, mieszczącego się w kompleksowych ramach finansowo-gospodarczych w średnim okresie, zwiększenie przejrzystości i ujawniania informacji finansowych oraz planowania finansowego na kilka lat. Poprzez oświadczenie ma on na celu informowanie obywateli, zainteresowanych stron i analityków o najważniejszych lokalnych i międzynarodowych wydarzeniach gospodarczych, które mają wpływ na przygotowanie przyszłorocznego budżetu, oprócz najważniejszych ważne wskaźniki finansowe i gospodarcze na rok 2024 AD i w perspektywie średnioterminowej. W oświadczeniu dokonano przeglądu najważniejszych programów i inicjatyw planowanych do realizacji w ciągu najbliższego roku budżetowego i średnioterminowego w ramach celów Saudi Vision 2030.

Advertisement

spot_img

Ambasada Królestwa na Filipinach...

Królestwo Sakkara na Filipinach wezwało obywateli południowych Filipin, aby...

Podczas trasy „Riyadh Expo...

Pierwsza drużyna piłkarska Al-Hilal rozbiła siatkę swojego odpowiednika, Al-Nasr,...

Al Jabr Trading oficjalnie...

Firma Al Jabr Trading Company oficjalnie otworzyła salon samochodowy...

Al-Shahrani: Riyad stał się...

Doradca ds. planowania strategicznego i projektów oraz prezes zarządu...

Pisarz „Awad Al-Omari”: Stanowisko...

Pisarz profesor Awad Al-Omari powiedział, że zwycięstwo Arabii Saudyjskiej...

„Al-Sahla”… dziwne formacje skalne...

Formacje skał osadowych i różne skamieniałości archeologiczne w „Al-Sahla”...

Ambasada Królestwa na Filipinach ostrzega obywateli przed wstrząsami wtórnymi po trzęsieniu ziemi w Surigao

Królestwo Sakkara na Filipinach wezwało obywateli południowych Filipin, aby zachowali ostrożność w związku z trwającymi wstrząsami wtórnymi po trzęsieniu ziemi, które nawiedziło południową prowincję...

Podczas trasy „Riyadh Expo 2030”: Al-Hilal w gorącą zimową noc „podpala” siatkę Al-Nasra trzema bramkami

Pierwsza drużyna piłkarska Al-Hilal rozbiła siatkę swojego odpowiednika, Al-Nasr, z wynikiem 3:0 w meczu, który zgromadził obie drużyny w piątkowy wieczór w King Fahd...

Al Jabr Trading oficjalnie otwiera salon samochodowy JMC w Riyadzie

Firma Al Jabr Trading Company oficjalnie otworzyła salon samochodowy JMC w mieście Riyad.Otwarcie salonu w dzielnicy Al Qadisiyah, na wschód od Riyadu, wpisuje się...

Al-Shahrani: Riyad stał się najszybciej rozwijającym się gospodarczo miastem G20

Doradca ds. planowania strategicznego i projektów oraz prezes zarządu Saudyjskiego Towarzystwa Nauk Miejskich, dr inżynier Saad bin Matar Al-Shahrani, potwierdził: We wtorek na...

Pisarz „Awad Al-Omari”: Stanowisko Jego Wysokości Księcia Koronnego w sprawie Expo 2030 to wywiad i wiedza administracyjna

Pisarz profesor Awad Al-Omari powiedział, że zwycięstwo Arabii Saudyjskiej w organizacji Expo 2030 stanowi zwycięstwo dyplomatyczne i gospodarcze, dodając: Można to czytać z politycznego...

„Al-Sahla”… dziwne formacje skalne i historyczne skamieniałości archeologiczne, które przyciągają uwagę na zachód od Rafhy

Formacje skał osadowych i różne skamieniałości archeologiczne w „Al-Sahla” przykuły uwagę odwiedzających i odwiedzających ten obszar, który znajduje się około 60 kilometrów na zachód...

Ministerstwo Energii ogłasza przedłużenie dobrowolnej redukcji w Królestwie o milion baryłek dziennie od początku lipca do końca pierwszego kwartału 2024 roku.

Oficjalne źródło w Ministerstwie Energii podało, że Królestwo Arabii Saudyjskiej przedłuży rozpoczętą w lipcu 2023 r. dobrowolną redukcję o milion baryłek dziennie do końca...

Miasto Riyad wygrywa organizację „Expo 2030”… i przyciąga uwagę świata

Miastu Riyad udało się przyciągnąć uwagę świata i wygrać organizację międzynarodowej wystawy Expo 2030 po zakończeniu elektronicznego głosowania dla uczestniczących krajów we wtorek wieczorem...

Jubail, po śmierci czterech uczniów liceum… panuje smutek, żądania wchodzą w interakcję, a ciała odbędą się dziś po południu w pogrzebie

W Jubail zapanował smutek po śmierci 4 uczniów szkół średnich w wyniku wypadku drogowego, do którego doszło wczoraj wieczorem w środę, gdy autobus szkolny...